1- اگر بدانم امروز آخرین روز زندگی من می باشد، چگونه زندگی خواهم کرد؟

راجع به زندگی خود مشتاق تر باشید!

2- باید در زندگی خود شکر گذار چه چیزهایی باشیم؟

قدردانی خود را نشان دهید.

3- امروز با انجام چه کارهایی می توانم زندگی خود را پر معنا تر کنم؟

زندگی خود را با ارزش تر کنید.

4- امروز چگونه می توانم شادی بیشتری را به زندگی خود اضافه کنم؟

زندگی مملو از سرگرمی است! از هر لحظه آن لذت ببرید! زندگی هرگز تکرار نمی شود!

5- امروز چگونه می توانم به دیگران کمک کنم؟

دلسوز باشید! با دیگران صادقانه تر رفتار کنید. زمانی که چیزی به دیگران می بخشید، خوشحال تر خواهید بود. تمرین های بالا را هر روز انجام دهید و زندگی جدید، مثبت و زیبایی را برای خود ایجاد کنید.